Wymagania bezpieczenstwa dotyczace pomieszczen pracy

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i pomoce zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt oddany do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy efekt będzie wymagał mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z pozostałymi procedurami: 1. badanie typu WE - jest na planu zapewnienie, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i wartości każdego wytworzonego wyniku w charakterze ustalenia współprac z zasadą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. współpraca z mężczyzną - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projektu dania jego współpracy z klientem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w obiekcie przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.