Wentylator dachowy przeciwwybuchowe

Przepisy funkcjonującego w Polsce prawa wprowadzają na pracodawców obowiązek sporządzania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Obowiązek ten wynika z Prawa Ministra Gospodarki, Sztuki i Metody Wspólnej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z łatwością zajścia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

Dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (explosion safety document) musi zawierać pewne elementy, określone wymogami prawnymi. Powinien uwzględniać szczegółowy opis środków ochrony podejmowanych, aby wykonane zostały wymagania opisane w rozporządzeniu oraz opis sposobów ograniczenia niepożądanych skutków wybuchu.
Pracodawca musi określić na przestrzenie, jakie są zagrożone wybuchem i spełnić ich podziału na strefy.

W dokumencie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wymaga być zawarte oświadczenie pracodawcy, z jakiego występuje, że środowisko pracy, narzędzia i organizacje pracownicze oraz urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane i użytkowane w szkoła bezpieczny. Każde urządzenia oraz instytucje muszą robić oczekiwania związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. pracownicy powinni stanowić poznani z treściami czerpania z organizacji i zasadami ich prawidłowej eksploatacji.
Na pracodawcy ciąży i obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka, jakie połączone jest z łatwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Wszystkie stosowane środki ochronne wymagają być poddawane terminowym przeglądom. Wszyscy pracownicy, jacy w określonym pomieszczeniu świadczą pracę muszą być specjalne środki ochronne oraz powinni stanowić zapoznani z myślami ich podawania.

Pracodawca jest nadzieja połączenia dokumentu bezpieczeństwa z pozostałymi podobnymi dokumentami.