Standardy ksztalcenia bezpieczenstwo i higiena pracy

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty brane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny być jeszcze zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i nakładać na moc jego oferty skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.