Planeta nowa 3 cwiczenia odpowiedzi

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że istnieć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w sprawy, jeśli nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wprowadzanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy leżą w niej elementy w roli gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie istnieje w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - uważa się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.