Ewidencja srodkow trwalych przez podatnikow

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych jest wymagana od podatników przy dokonywaniu rozliczenia podatkowego w oparciu o prowadzoną przez nich podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niniejszy obowiązek wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym prowadzenia ksiąg przychodów oraz rozchodów.  Chociaż wymieniony akt prawny nie określa jednoznacznie czym jest wspomniana wcześniej ewidencja, aczkolwiek zawiera odniesienie do adekwatnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki trwałe są elementami majątku przeznaczonymi na potrzeby prowadzonej działalności, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż dwanaście miesięcy, kompletne tudzież zdatne do użytku. Szczegółowa ewidencja środków trwałych jest obowiązkowa w przypadku tych przedsiębiorstw, które korzystają z odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, które nie są zakwalifikowane do inwestycji, a mianowicie: nieruchomości, grunty, budynki, budowle i lokale mieszkalne, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inwentarz żywy, ale również przedmioty innego rodzaju stanowiące własność bądź współwłasność podatnika. Istotny jest warunek dotyczący kompletności środków trwałych i ich zdatności do użytki w chwili przyjęcia do eksploatacji. Podatnik musi mieć świadomość, że składniki uważane przezeń za środki trwałe winny być rozporządzane na cele dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej bądź oddane do użytkowania na bazie umowy najmu dzierżawy albo umowy leasingu. Otóż zgodnie z przepisami podatkowymi, poprawnie prowadzona ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych musi zawierać dane na temat jej składników majątkowych, co pozwala na definitywne zidentyfikowanie tych dóbr. Informacjami wymaganymi w ewidencji środków trwałych są data nabycia tudzież przyjęcia do użytkowania, określenie dokumentu stwierdzającego kupno konkretnego środka trwałego wraz ze szczegółową jego charakterystyką. Ewidencja środków trwałych powinna także zawierać adnotację dotyczącą momentu zbycia bądź likwidacji określonego składnika majątkowego.