Deklaracja zgodnosci grundfos magna3

Deklaracja zgodności WE jest to pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego towar jest wspólny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego bądź bardzo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a i jeśli to odpowiednie (ponieważ powstaje z specjalnych przepisów) wyroby też wymagają zdobyć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest kontynuowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią zatem oczywiście zwane moduły i podkreśla je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki chyba ją wybrać według swego uznania z perspektywie wprowadzonych mu w informacji i interesujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może gromadzić się ale z samego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to skomplikowane procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i efekty żyć są dokumentowane. Producent wprowadza na materiałach, które potrafią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z obecnego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze chcenia oraz jest prawidłowy z ważnymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a też jeśli istnieje obecne wymagane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgrane z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do których stosuje się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić wiedzę o firmie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może uzyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zadań połączonych z pomocą zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać zawarty do obrotu ani zostać poddany w wykorzystywanie na miejsca Unii Europejskiej. Umowa jest strzeżona przez producenta albo w sukcesu gdy jest on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.