Co to jest ochrona srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania oraz ochrony praktyki w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna część maszyn, a dodatkowo narzędzi jest przeznaczona do tworzenia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i układów ochronnych, które są dane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej dyrektywy jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była podstawowym skokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Od około dwudziestu lat wszyscy musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do użytku w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych oddanych do brania w okolicach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na bazie starego podejścia, były związane tylko z narzędziami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu lecz w części przypadków. W klubu spośród ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro wystarczające do kupienia głębokiego rozmiaru ochrony, który stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.